Πιστοποιήσεις

Η ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015 για το ακόλουθο Πεδίο Εφαρμογής:
 • Σχεδιασμός, Παραγωγή, Εμπορία και Διάθεση Ετοίμου Σκυροδέματος.
 • Παραγωγή και Εμπορία Ασφαλτικού Σκυροδέματος.
 • Παραγωγή Αδρανών Υλικών Σκυροδέματος, Ασφαλτομιγμάτων και Έργων Οδοποιίας.
 • Σχεδιασμός, Παραγωγή και Εμπορία Τσιμεντοσωλήνων, Φρεατίων και Κώνων, Κυβόλιθων, Κρασπέδων και Πλίνθων με Διάκενα, από Σκυρόδεμα.
 • Κατασκευές και Εγκαταστάσεις Έργων Οδοποιίας, Οικοδομικών, Υδραυλικών, Λιμενικών, Βιομηχανικών/Ενεργειακών, Ηλεκτρομηχανολογικών, Καθαρισμού και Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών και Αέριων Αποβλήτων.
Η ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 14001:2015 για το ακόλουθο Πεδίο Εφαρμογής:
 • Κατασκευές και Εγκαταστάσεις Έργων Οδοποιίας, Οικοδομικών, Υδραυλικών, Λιμενικών, Βιομηχανικών/Ενεργειακών, Ηλεκτρομηχανολογικών, Καθαρισμού και Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών και Αέριων Αποβλήτων.
Η ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με τα πρότυπα OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008 για το ακόλουθο Πεδίο Εφαρμογής:
 • Κατασκευές και Εγκαταστάσεις Έργων Οδοποιίας, Οικοδομικών, Υδραυλικών, Λιμενικών, Βιομηχανικών/Ενεργειακών, Ηλεκτρομηχανολογικών, Καθαρισμού και Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών και Αέριων Αποβλήτων.
Επιπλέον η εταιρεία διαθέτει Πιστοποιητικά Ελέγχου Παραγωγής Εργοστασία ‘CE’ για τα Ασφαλτικά Σκυροδέματα, σύμφωνα με τα Πρότυπα EN 13108-1:2006+AC:2008 - EN 13108-2:2006, για τα Αδρανή Υλικά, σύμφωνα με τα πρότυπα EN 12620:2002+A1:2008 - EN 13043:2002/AC:2004 - EN 13242:2002+A1:2007, και για τα Τσιμεντοπροϊόντα που παράγει σύμφωνα με τα πρότυπα EN 1916:2002 - EN 1917:2002 - EN 1338:2003 - EN 1340:2003 - EN 15435:2008.
Το σύνολο του προσωπικού της εταιρείας υιοθετεί τη φιλοσοφία διασφάλισης και διαχείρισης της ποιότητας της εταιρείας. Ένα από τα καθήκοντα των εργαζομένων είναι να εντοπίζουν και να επισημαίνουν κάθε περιθώριο βελτίωσης της ποιότητας και να υλοποιούν τις σχετικές αλλαγές.
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. δραστηριοποιείται µε την παραγωγή σκυροδέµατος, προϊόντων τσιµέντου, ασφαλτικών σκυροδεµάτων και αδρανών υλικών. Επίσης, ασχολείται µε την κατασκευή δηµόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων, όπως έργα οδοποιίας, οικοδοµικά, υδραυλικά, ηλεκτροµηχανολογικά, λιµενικά, βιοµηχανικά - ενεργειακά, λιµενικά και έργα καθαρισµού και επεξεργασίας νερού & υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων.

Η εταιρεία στελεχώνεται από άτοµα µε την κατάλληλη εµπειρία και τεχνογνωσία, ενώ συνεργάζεται και µε ειδικευµένους µηχανικούς και τεχνικούς, αξιοποιώντας τις υπηρεσίες τους.
Επιπρόσθετα, η εταιρεία είναι εξοπλισµένη µε άρτια και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδοµή, την οποία και συνεχώς αναβαθµίζει, για τη βελτιστοποίηση των προϊόντων της.

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει αναπτύξει αυτή την Πολιτική Ποιότητας, µε την οποία δεσµεύεται:
• Στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων.
Στην τήρηση όλων των συµβατικών, νοµοθετικών, κανονιστικών υποχρεώσεων και άλλων απαιτήσεων.
Στη συνεργασία µε προµηθευτές και υπεργολάβους, οι οποίοι τηρούν τις προδιαγραφές ποιότητας της εταιρείας.
Στη συνεχή κατάρτιση, ενηµέρωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού της, ώστε να παράγουν την ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα.
Στη διάθεση των απαραίτητων πόρων για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσµατική λειτουργία κάθε τµήµατος της εταιρείας.
Στον καθορισµό στόχων ποιότητας η επίτευξη των οποίων ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα.
Στη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση.

Για την υλοποίηση της Πολιτικής για την Ποιότητα η εταιρεία θεωρεί απαραίτητη την ενεργό συµµετοχή των εργαζοµένων στην τήρηση, ανάπτυξη, τεκµηρίωση των διαδικασιών που προβλέπει το Σύστηµα. Η Πολιτική Ποιότητας κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό. Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης η ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. αναγνωρίζει και ανταµείβει την οµαδική εργασία καθώς και την ατοµική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο και σέβεται τον πελάτη. Η εταιρεία δεσµεύεται στην τήρηση του συστήµατος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015.


 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ Υ.Α.Ε.

Η εταιρεία ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. δραστηριοποιείται με την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων, όπως έργα οδοποιίας, οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρομηχανολογικά, λιμενικά, βιομηχανικά - ενεργειακά, λιμενικά και έργα καθαρισμού και επεξεργασίας νερού & υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων.

Η Πολιτική της επιχείρησης για το Περιβάλλον και την Υ.Α.Ε. στηρίζεται στις παρακάτω αρχές:

 • Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των συμβατικών, νομοθετικών, κανονιστικών υποχρεώσεων και άλλων δεσμεύσεων για το Περιβάλλον και την Υ.Α.Ε.
 • Συνεχής εκπαίδευση, επιμόρφωση και παρακίνηση του προσωπικού σε θέματα Περιβάλλοντος και Υ.Α.Ε.
 • Εξασφάλιση οικονομικών και άλλων πόρων για την εφαρμογή και συνεχή βελτίωση του Σ.Π.Δ. και του Σ.Δ.Υ.Α.Ε. που εφαρμόζει η επιχείρηση.
 • Θεσμοθετημένη και τεκμηριωμένη επικοινωνία με το προσωπικό της επιχείρησης για θέματα Περιβάλλοντος και Υ.Α.Ε.
 • Πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση σε θέματα Περιβάλλοντος Υ.Α.Ε. των πελατών, των εργολάβων, των προμηθευτών και των συνεργατών.
 • Σχεδιασμός και λειτουργία των εγκαταστάσεων λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του Περιβάλλοντος, την πρόληψη της ρύπανσης και της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.
 • Διασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών Περιβάλλοντος και Υ.Α.Ε. που μπορεί να επιτευχθούν με τις διαθέσιμες τεχνικές και οικονομικές δυνατότητες.
 • Πρόληψη των Περιβαλλοντικών ατυχημάτων, των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.
 • Αναγνώριση, αξιολόγηση και ελαχιστοποίηση των κινδύνων για το Περιβάλλον και την Υ.Α.Ε. που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της επιχείρησης.
 • Συμμετοχή των εργαζομένων στη διαδικασία αναζήτησης αποτελεσματικών μεθόδων για την αναγνώριση, αξιολόγηση και εξάλειψη ή περιορισμό σε αποδεκτό επίπεδο των περιβαλλοντικών και εργασιακών κινδύνων.
 • Αναπροσαρμογή και συμμόρφωση του Σ.Π.Δ. και του Σ.Δ.Υ.Α.Ε. σε περιπτώσεις αλλαγών στην οργάνωση, σε διαδικασίες, σε διεργασίες, σε εγκαταστάσεις, σε προσωπικό και σε εξοπλισμό.
 • Συνεχής δέσμευση για τη βελτίωση του Σ.Π.Δ. και του Σ.Δ.Υ.Α.Ε.
 • Διερεύνηση των συμβάντων και εξαγωγή συμπερασμάτων με στόχο την αξιολόγηση και βελτίωση των επιδόσεων της επιχείρησης στο περιβάλλον και στην Υ.Α.Ε.
 • Διενέργεια τακτικών επιθεωρήσεων και ελέγχων Περιβάλλοντος και Υ.Α.Ε. με την εφαρμογή θεσμοθετημένης διαδικασίας.
 • Θέσπιση σαφών και μετρήσιμων στόχων για το Περιβάλλον και την Υ.Α.Ε. και αξιολόγηση των επιδόσεων της επιχείρησης, με στόχο τη συνεχή βελτίωση.

________________________________________________________________________________________________

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Η διοίκηση της εταιρείας  ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ.  δεσμεύεται για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας (Road Traffic Safety – RTS) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 39001:2012.

Στα πλαίσια της εφαρμογής αυτής

 • έχει καθιερώσει και τεκμηριώσει την πολιτική της για την οδική ασφάλεια η οποία είναι κατάλληλη αναφορικά με τη λειτουργία του οργανισμού,
 • παρέχει ένα πλαίσιο για τη θέσπιση και ανασκόπηση των σκοπών του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας,
 • παρέχει δέσμευση συμμορφώσεως με τις απαιτήσεις, και
 • παρέχει δέσμευση διαρκής βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας.

Η Πολιτική Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης η ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει και σέβεται τον άνθρωπο. Η εταιρεία δεσμεύεται στην τήρηση του συστήματος διαχείρισης οδικής ασφάλειας ISO 39001:2012.

 


  Πρόσφατα Έργα Νέα
Διαφημιστικά Έντυπα  
           
  Περισσότερα Περισσότερα Περισσότερα  

Κεντρικά Γραφεία

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
4ο χλμ. Κομοτηνής - Ξάνθης
Κομοτηνή, Τ.Κ.: 69100, Τ.Θ.: 130

Xάρτης


ΤΗΛΕΦΩΝΑ:

Σταθερό: 2531030800
             2531037200
             2531071100
Fax:       2531037079

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Επικοινωνία

  Εργαστάσιο Ασφαλτικού Σκυροδέματος
  Εργαστάσιο-Λατομείο Αδρανών Υλικών
  6ο χλμ. Κομοτηνής - Ξάνθης
Κομοτηνή, Τ.Κ.: 69100
Τηλ.: 2531030800
    Πολύανθος, Ίασμος
Κομοτηνή, Τ.Κ.: 69200
Τηλ.: 2531030800
 
Xάρτης Επικοινωνία
 
Xάρτης Επικοινωνία

Aποδοχή Cookies
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων για την παροχή των υπηρεσιών του, για να βεβαιωθούμε ότι η ιστοσελίδα είναι φιλική προς το χρήστη και την λειτουργικότητα της,
Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies